Oszołom czy prorok złej nowiny ?

CZYM GORZEJ W GÓRNICTWIE – TYM LEPIEJ DLA LIDERÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I KOLEJNYCH RZĄDÓW, ALE TRAGICZNIE DLA ŚLĄZAKÓW I POLAKÓW.

 Szanowni Czytelnicy!

 PIS MIAŁ PONAD ROK CZASU, A NAWET LAT 8 NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO OPRACOWANIA PLANU NAPRAWCZEGO, BY PRZYSTĄPIĆ DO KONIECZNEJ RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA Z MARSZU ! TAK SIĘ JEDNAK NIE STAŁO, POMIMO PRZED WYBORCZYCH DEKLARACJI PROMINENTNYCH POLITYKÓW, ZAJMUJĄCYCH DZISIAJ KIEROWNICZE FUNKCJE!

 W ŚWIETLE OBECNEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ KW I PROPONOWANEGO WNIESIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KW W POSTACI 11 KOPALŃ, 4 ZAKŁADÓW ORAZ CENTRALI ZARZĄDU DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SP. Z O.O ZASADNOŚĆ PODPISANIA POROZUMIENIA Z STRONĄ SPOŁECZNĄ BYŁO I JEST JAK NAJBARDZIEJ KONIECZNE.

 PROCES RESTRUKTURYZACJI KOMPANI WĘGLOWEJ TRWA JUŻ CO NAJMNIEJ OD 3 LAT LAT,  W KTÓRYCH SPÓŁKA PONOSIŁA CORAZ WIĘKSZE STRATY, BY NA KONIEC 2014 ROKU SKONSUMOWAĆ CAŁKOWICIE SWOJE KAPITAŁY WŁASNE, CO Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO JEDNOZNACZNIE KWALIFIKOWAŁO JUŻ DAWNO SPÓŁKĘ DO OGŁOSZENIA BANKRUCTWA !

„SZCZEGÓLNIE INTENSYWNIE” SANACJA KW PROWADZONA JEST OD 17 STYCZNIA 2015 ROKU, POD KIEROWNICTWEM PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. RESTRUKTURYZACJI PANA WOJCIECHA KOWALCZYKA.  WTEDY  PODOBNE DO OBECNEGO, PODPISANE ZOSTAŁO POROZUMIENIE POMIĘDZY STRONĄ SPOŁECZNĄ A RZĄDEM, KTÓREGO SYGNATARISZEM  BYŁA  PANI PREMIER EWA KOPACZ.

15 MIESIĘCY TEMU, TAK PILNIE KONIECZNE DO PODPISANIA I NATYCHMIASTOWEGO WDROŻENIA ZAPISÓW  POROZUMIENIA (CELEM RATOWANIA 100 TYŚ MIEJSC PRACY NA ŚLĄSKU) PRZECIĄGNIĘTO DO DNIA DZISIEJSZEGO, BY TERAZ STWIERDZIĆ, ŻE TAMTEN DOKUMENT, JEST TYLKO ŚWISTKIEM BEZUŻYTECZNEGO PAPIERU.

DZIWI JEDYNIE FAKT, ŻE NEGOCJACJE I PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA, DOTYCZĄCEGO WYRAŻENIA ZGODY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DLA KILKU SPRAW (REZYGNACJI Z 14-TEJ PENSJI, KOPALŃ ZESPOLONYCH, ODEJŚĆ GÓRNIKÓW NA URLOPY GÓRNICZE, MONITOROWANIA PROCESU RESTRUKTURYZACJI PGG) TRWAŁO TAK DŁUGO, POWODUJĄC DODATKOWE SETKI MLN STRAT, KTÓRE SKWAPLIWIE FINANSUJĄ WIERZYCIELE.

OD TAMTEGO CZASU DO DZISIAJ, KOMPANIA WĘGLOWA WYGENEROWAŁA DALSZE, PRAWIE 2 MLD STRAT, BY ZZ MOGŁY PODPISAĆ Z NOWYM RZĄDEM PODOBNE POROZUMIENIE, SYGNOWANE W IMIENIU RZĄDU TYM RAZEM PRZEZ MINISTRA ENERGII KRZYSZTOFA TCHÓRZEWSKIEGO I ZNOWU DLA URATOWANIA 100 TYSIĘCY MIEJSC PRACY NA ŚLĄSKU.

TYLE CZASU POTRZEBOWANO, BY NOWA SPÓŁKA POLSKA GRUPA GÓRNICZA , KOSZTEM 2 MLD STRAT WYGENEROWANYCH W KW, MOGŁA ZYSKAĆ OKOŁO 0.3 MLD ZŁ W WYNIKU REZYGNACJI GÓRNIKÓW Z 14- TEJ PENSJI, KTÓRA DE FACTO POWINNA BYĆ WYPŁACANA TYLKO I WYŁĄCZNIE Z WYPRACOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ ZYSKU.CZY ŻEBY ZYSKAĆ 300 MLN ZŁ – TRZEBA STRACIĆ 2 MLD ZŁ.???

CZY POTRAFI KTOŚ LOGICZNIE UZASADNIĆ TAKIE POSTĘPOWANIE WŁAŚCICIELA I STRONY SPOŁECZNEJ, KTÓRZY W TAK „TRUDNYCH, PEŁNYCH POŚWIĘCEŃ I WZAJEMNYCH WYRZECZEŃ DŁUGOTRWAŁYCH NEGOCJACJACH” PODPISALI DOKUMENT LEGITYMIZUJĄCY POWSTANIE PGG,  BY W KOŃCU W DNIU POGRZEBU ODTRĄBIĆ WIELKI SUKCES?

 W ŚWIETLE SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ  KW I TEMATYKI POROZUMIENIA , DLA ODPOWIEDZIALNYCH GOSPODARZY JEDEN TYDZIEŃ TO WYSTARCZAJĄCO DUŻO CZASU DO JEGO PODPISANIA.

 PARĘ LAT TEMU W MIKOŁOWIE, ROZMAWIAŁEM W CZTERY OCZY Z PRZEWODNICZĄCYM ZZ SOLIDARNOŚĆ PANEM DOMINIKIEM KOLORZEM, NA TEMATY ZWIĄZANE Z GÓRNICTWEM, KTÓRY NA KONIEC POWIEDZIAŁ – CYTUJĘ 

 

           „CZYM GORZEJ W GÓRNICTWIE – TYM LEPIEJ DLA NAS”

 DZIŚ LIDERZY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „SOLIDARNOŚĆ”, ZZ „SIERPIEŃ 80”, ZZ „GÓRNIKÓW W POLSCE” I ZZ „KADRA” PO RAZ KOLEJNY TRIUMFUJĄ, PO SUKCESACH ZWIĄZANYCH Z KWK” SILESIA” I KWK „BRZESZCZE”, KTÓRE SĄ JUŻ POD KONTROLĄ KAPITAŁU OBCEGO. BO TAK JAK WTEDY POD PŁASZCZYKIEM SZCZYTNYCH INTENCJI, RZEKOMEGO RATOWANIA MIEJSC PRACY, DOPROWADZILI TERAZ DO CELU ZASADNICZEGO JAKIM JEST STWORZENIE WARUNKÓW DO KOLEJNEGO PRZEJĘCIA PRZEZ  ZAGRANICZNE KAPITAŁY KONTROLI,  ALE JUŻ NIE NAD POJEDYNCZĄ KOPALNIĄ LECZ NAD PGG SP. Z O.O LICZĄCĄ 11 WYSELEKCJONOWANYCH KOPALŃ I 4 KLUCZOWYCH ZAKŁADÓW.

 

CEL „ CZYM GORZEJ W GÓRNICTWIE TYM LEPIEJ DLA NAS” –  URZECZYWISTNIŁ SIĘ W KOŃCU NA OCZEKIWANĄ SKALĘ.

JESZCZE TYLKO PRZEJĘCIE KHW I JSW I ZADANIE ZOSTANIE W PEŁNI  WYKONANE, WTEDY NIEZATAPIALNI LIDERZY ZWIĄZKOWI BĘDĄ MOGLI PO 25 LATACH „TWÓRCZEJ WALKI I W POCZUCIU DOBRZE SPEŁNIONEGO OBOWIĄZKU” –  ODEJŚĆ NA ZASŁUŻONY I SPOKOJNY ODPOCZYNEK.

 EWIDENTNYM POTWIERDZENIEM DESTRUKCYJNEJ POLITYKI KOLEJNEGO RZĄDU I STRONY SPOŁECZNEJ SĄ 2 ZAPISY POROZUMIENIA DOTYCZĄCE”

  1. KOPALŃ ZESPOLONYCH – CZYLI POWROTU DO ZBANKRUTOWANEJ WCZEŚNIEJSZEJ IDEI BUDOWY MEGA KOPALNI W KHW TJ. KOPALNI STASZIC – MURCKI – WESOŁA – WIECZOREK, CZY TWORZONYCH NAPRĘDCE, A POTEM ZARZUCONYCH KONCEPCJI NIEEFEKTYWNYCH CENTRÓW WYDOBYWCZYCH. TAKIM SAMYM FIASKIEM ZAKOŃCZYŁA SIĘ KONSOLIDACJA KOPALNI MAKOSZOWY – SOŚNICA.

 

INFORMUJĘ, ŻE BEZ TWORZENIA NOWYCH ORGANIZMÓW ZWIĄZANYCH Z DODATKOWYMI  DUŻYMI KOSZTAMI I PATEM DECYZYJNYM MOŻNA ZA STOSOWNYMI UZGODNIENIAMI, WSPÓLNIE WYKORZYSTAĆ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I CIĄGI TECHNOLOGICZNE KILKU KOPALŃ

 

  1. WYRAŻENIE ZGODY NA DOBROWOLNE ODEJŚCIA NA URLOPY GÓRNICZE PONAD 3 TYSIĘCY PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH, CO W ŚWIETLE WYKAZANYCH PRZEZ AUDYT ZAWYŻONYCH KOSZTÓW USŁUG ZEWNĘTRZNYCH ORAZ KONIECZNOŚCI PILNEGO ODTWORZENIA FRONTU EKSPLOATACYJNEGO NIEZBĘDNEGO DO KONTYNUOWANIA DALSZEGO WYDOBYCIA (CO WYNIKA Z BIZNES PLANU OPRACOWANEGO PRZEZ ZARZĄD KW NA LATA 2016 -2018) – JEST TOTALNYM SKANDALEM POWIĄZANYM Z NIEPOJĘTĄ BEZKARNOŚCIĄ I CYNIZMEM.

KOLEJNE POWIELENIE „ SPRAWDZONYCH W PRZESZŁOŚCI DZIAŁAŃ”, KTÓRE NIE ROKUJĄ ŻADNYCH SZANS NA RENTOWNOŚĆ POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ W POSTACI KOPALŃ ZESPOLONYCH I GÓRNICZEGO PAKIETU SOCJALNEGO (URLOPY GÓRNICZE PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH ZAMIAST POWIERZCHNIOWYCH) W WYDANIU LIDERÓW ZZ I PANA PREMIERA JANUSZA STEINHOFFA W KOŃCÓWCE LAT 90 –TYCH UBIEGŁEGO STULECIA WYRZĄDZIŁO JUŻ WYSTARCZAJĄCO WIELE NIEPOWETOWANYCH SZKÓD.

ROBI SIĘ DALEJ DOKŁADNIE TO, CO ROBIŁO SIĘ W CAŁYM OKRESIE TRANSFORMACJI, CZYLI POD HASŁAMI URENTOWNIENIA GÓRNICTWA I RATOWANIA MIEJSC PRACY ŚWIADOMIE DOPROWADZA SIĘ SPÓŁKI GÓRNICZE DO ICH BANKRUCTWA CELEM PRZĘJCIA (ZA KONWERSJĘ WIERZYTELNOŚCI) KONTROLI NAD NIMI PRZEZ KAPITAŁY OBCE.

WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, ŻE TAK SIĘ STANIE, BO SKORO KAPITAŁY WŁASNE KW SĄ UJEMNE, A ZOBOWIĄZANIA KW NA DZIEŃ DZISIEJSZY SĄ NA POZIOMIE 8.5 MLD ZŁ I PRAWIE CAŁY MAJĄTEK PRODUKTYWNY JEST ZABEZPIECZONY PRZEZ WIERZYCIELI NA PRZEWŁASZCZENIE, CO OZNACZA, ŻE SKARB PAŃSTWA, JAKO DOTYCHCZASOWY JEDNOOSOBOWY WŁAŚCICIEL NIE MA JUŻ W KW ŻADNEGO MAJĄTKU, KTÓRY MÓGŁBY WNIEŚĆ APORTEM DO NOWEJ SPÓŁKI PGG.

CHYBA ŻE WCZEŚNIEJ SP SPŁACI ZADŁUŻENIE W KW I UWOLNI SWÓJ MAJATEK PRZED POWOŁANIEM PGG.

DOKAPITALIZOWANIE PGG POŻYCZKAMI WĘGLOKOKSU I 1,5 MLD ZŁ. Z PGE, ENERGA, PGNiG TERMIKA, W KTÓRYCH SP MA MNIEJ NIŻ 1 MLD KAPITALIZOWANYCH PRZEZ RYNEK ACJI ORAZ DODATKOWO MAJĄTKIEM INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH JAKIMI SĄ BANKI, W KTÓRYCH SP PAŃSTWA MA JESZCZE W NIEKTÓRYCH PAKIETY KONTROLNE PRAWDOPODOBNIE NIE ZRÓWNOWAŻY MAJĄTKU APORTU WNOSZONEGO PRZEZ ZAGRANICZNYCH WIERZYCIELI.

ABY SIĘ O TYM PRZEKONAĆ, TRZEBA MIEĆ WGLĄD DO WSZYSTKICH UMÓW WYNIKAJĄCYCH Z UDZIELONYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK CZY EMISJI OBLIGACJI, Z KTÓRYCH JASNO WYNIKA, KTÓRY MAJĄTEK 11 KOPALŃ, 4 ZAKŁADÓW I CENTRALI KW WNOSZONY DO PGG JEST ZASTAWIONY POD PRZEWŁASZCZENIE I Z JAKĄ DATĄ ZOSTANĄ PRZENIES
IONE PRAWA WŁASNOŚCI Z SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ WIERZYCIELI –  W PRZYPADKU NIE TERMINOWEGO ICH SPŁACENIA.

APELUJĘ WIĘC DO MINISTRA ENERGETYKI I MINISTRA SKARBU, ABY PRZED ZAREJESTROWANIEM PGG SP. Z O.O W KRS PODALI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, JAKA BĘDZIE STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, I ILE % UDZIAŁU W NOWO POWOŁANYM DO ŻYCIA PODMIOCIE NALEŻEĆ BĘDZIE DO SKARBU PAŃSTWA, CZYLI DO POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

NIEZBĘDNA JEST RÓWNIEŻ INFORMACJA ZWIĄZANA Z RYZYKIEM PRZENIESIENIA PRAW WŁASNOŚCI PO REJESTRACJI, KTÓRA W PRZYPADKU NIE WYWIĄZANIA SIĘ Z PRZYJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ PGG MOGŁABY DOPROWADZIĆ DO KOLEJNEJ KONWERSJI WIERZYTELNOŚCI NA UDZIAŁY, CO ZMIENIŁOBY UKŁAD WŁASNOŚCIOWY NA KORZYŚĆ KAPITAŁU OBCEGO.

PRAGNĘ PAŃSTWA POINFORMOWAĆ, ŻE MINISTROWIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O SKARBIE PAŃSTWA TYLKO SPRAWUJĄ FUNKCJE WŁAŚCICIELSKIE NAD ZASOBAMI WĘGLA, W IMIENIU POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA. HASŁO PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI, Z KTÓREGO W WASZYM IMIENIU KORZYSTAM TO::

JEŚLI CHCESZ Z POŻYTKIEM ŻYĆ W DEMOKRACJI –  PATRZ WŁADZY NA RĘCE !.

TYMI INFORMACJAMI 38 MILIONOWY POLSKI NARÓD UBEZPIECZA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ, BO TAK BRZEMIENNE W SKUTKACH DECYZJE NIE MOGĄ BYĆ UBEZPIECZENIEM DLA KILKU DECYDENTÓW, TYLKO DLATEGO, ŻE MAJĄ AKCEPTACJĘ LIDERÓW ZWIAZKOWYCH REPREZENTUJĄCYCH NIEŚWIADOMĄ STRONĘ SPOŁECZNĄ W WYNIKU ŚWIADOMEGO UKRYWANIA PRZED NIĄ STRATEGICZNYCH INFORMACJI.

PRAWNE PRZEJĘCIE WŁASNOŚCI I KONTROLI SĄ NIEODWRACALNE, WIĘC PROCES TWORZENIA NOWEJ STRUKTURY KAPITAŁOWEJ W PGG POWINIEN BYĆ POD SZCZEGÓLNYM NADZOREM WŁAŚCICIELA, NIK-U I OPINII PUBLICZNEJ.

W ŚWIETLE CZYSTYTECHNOLOGII WĘGLOWYCH I NADCHODZĄCEJ KONIUNKTURY NA WĘGIEL (WZROST CEN WĘGLA) – ŚWIADOME LUB NIE ODDANIE KONTROLI NAD PGG BYŁOBY RAŻĄCO SPRZECZNE Z POLSKĄ RACJĄ STANU, DO KTÓREJ POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO DOPUŚCIĆ.

W DUCHU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SŁOWA , JEŚLI MOJE SCENARIUSZE I SUGESTIE NIE POTWIERDZĄ SIĘ, TO WSZYSTKICH PUBLICZNIE PRZEPROSZĘ.

SZCZĘŚĆ BOŻE

KRZYSZTOF TYTKO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *